วธ.จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา

วธ.จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทย แห่งราชวงศ์จักรี ในงานมหกรรมใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา งานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และผู้แทน 5 ศาสนา จำนวน 200 คน เข้าร่วมในพิธี อาทิ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สำนักจุฬาราชมนตรี สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย สำนักพราหมณ์พระราชครู ในสำนักพระราชวัง สมาคมฮินดูสมาช สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา เป็นต้น สำหรับพิธีการในส่วนของศาสนาพุทธ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล จากนั้นผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พราหมณ์สวดถวายพระพร และผู้นำศาสนาซิกข์ สวดอัรดาส ขอพรจากพระศาสดา

ทั้งนี้ พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในฐานะที่ทุกพระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของศาสนิกชนทุกศาสนา ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจอันเป็นมงคลตามหลักศาสนา เนื่องในโอกาสแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 237 ปี ที่ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงนำพาและพัฒนาประเทศให้เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรืองมาครบรอบ 237 ปี ระหว่างวันที่8-10 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา09.00-22.00น. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โรงละครแห่งชาติ และรอบเกาะรัตนโกสินทร์